bli ALTE institutional affiliate

1. Fyll i hela "ALTE Institutional Affiliate" ansökningsformulär och förbered ett stöddokument med bakgrundsinformation så som information om organisationen, det arbete som utförs relaterat till språktestning och vilka områden ni hoppas kunna utveckla genom att bli medlemmar i ALTE.

2.  Dokumenten kommer att granskas av ALTE "Executive Committee", antingen vid de två årsmötena eller via mejl. "Execitive Committee" kommer att avgöra om den ansökande organisationen kommer att kunna bli "Institutional Affiliate". "Executive Committee's" beslut är slutgiltigt.

3.Om "Executive Committee" accepterar din organisation, kommer en begäran att komplettera och skriva under ALTE "Institutional Affiliate status" överenskommelsen. 

4. När "Secretariat" mottagit dokumentetet (komplett och underskrivet av ansvarig person vid organisationen), kommer "Secretariat" att skicka en faktura för betalning av den årliga avgiften för "Institutional Affiliates (500). Avgiften ska betalas i början av varje kalenderår. Om organisationen skriver under överenskommelsen efter 30 juni, kommer en faktura skickas på halva beloppet av den årliga avgiften (250) för det året, och ni kommer sedan att betala hela avgiften året efter.

5. Den årliga avgiften måste betalas vid det datum som nämns på fakturan. Förseningar av betalning kan komma att påverka din "affiliation" med ALTE och/eller dina möjligheter att accepteras igen i framtiden.


Powered by Wild Apricot Membership Software