bli en "full" / "associate" ALTE medlem

Om din organisation är intresserad av att bli "Full" eller "Associate" medlemmar av ALTE så kommer du att få sända in information om din organisations prov så som vilken/vilka nivåer som testas, hur många testtagare ni har, hur era prov administreras, statistiska analyser och om några nya prov är planerade. En viktig del i ansökningsarbetet är att genomgå en ALTE granskning av åtminstone ett av era prov, att regelbundet närvara vid ALTE evenemang och att bidra till ALTE evenemang. Organisationer som eftersträvar att bli ALTE medlemmar måste först bli "Institutionell Affiliates" för att sedan kunna delta vid några ALTE evenemang, träffa andra medlemmar och lära sig mer om ALTE:s organisation.

Det finns fem huvudsakliga steg för att bli "Full"/"Associate" medlem av ALTE, Dessa steg förklaras nedan:

1) Är ALTE "Institutional Affiliate" (godkänns av "Executive Committee");

2) Närvara regelbundet vid ALTE evenemang;

3) Ansök om ALTE "Full"/ "Associate" medlemsstatus (godkänns av "Executive Committee");

4)Ansök om och genomgå en ALTE - granskning (av åtminstone ett av organisationens prov );

5) Bli ALTE "Full"/ "Associate" medlem (efter en godkänd granskning och regelbunden närvaro vid ALTE evenemang).

Tillvägagångssätt för att bli "full" / "associate" medlem

1)    Bli en "Institutional ALTE Affiliate"

Standard processen för att en organisation ska kunna gå med i ALTE kräver att organisationen först blir ALTE "Institutional Affiliate". Nedan är de steg som krävs:

1. Fyll i hela "ALTE Institutional Affiliate" ansökningsformulär och förbered ett stöddokument med bakgrundsinformation så som information om organisationen, det arbete som utförs relaterat till språktestning och vilka områden ni hoppas kunna utveckla genom att bli medlemmar i ALTE.

2.  Dokumenten kommer att granskas av ALTE "Executive Committee", antingen vid de två årsmötena eller via mejl. "Execitive Committee" kommer att avgöra om den ansökande organisationen kommer att kunna bli "Institutional Affiliate". "Executive Committee's" beslut är slutgiltigt.

3.Om "Executive Committee" accepterar din organisation, kommer en begäran att komplettera och skriva under ALTE "Institutional Affiliate status" överenskommelsen. 

4. När "Secretariat" mottagit dokumentetet (komplett och underskrivet av ansvarig person vid organisationen), kommer "Secretariat" att skicka en faktura för betalning av den årliga avgiften för "Institutional Affiliates (500). Avgiften ska betalas i början av varje kalenderår. Om organisationen skriver under överenskommelsen efter 30 juni, kommer en faktura skickas på halva beloppet av den årliga avgiften (250) för det året, och ni kommer sedan att betala hela avgiften året efter.

5. Den årliga avgiften måste betalas vid det datum som nämns på fakturan. Förseningar av betalning kan komma att påverka din "affiliation" med ALTE och/eller dina möjligheter att accepteras igen i framtiden.

 2)    Närvara vid ALTE evenemang (inklusive ALTE - träning relaterade till granskning)

Innan en ALTE "Institutional Affiliate" kan lämna in sin ansökan för att genomgå en ALTE granskning för att bli ALTE "Full"/"Associate" medlem, måste organisationen representeras på minst två ALTE evenemang (konferenser, SIG möten, kurser) och minst ett måste vara närvaro vid en årligt ALTE - konferens.

Attending ALTE events and actively participating in the life of the Association is an important part of being an ALTE Institutional affiliate and this will be taken into account by the Executive Committee when reviewing the applications to become ALTE Full/Associate Member. Furthermore, it is not possible to start the procedure to apply for ALTE full/associate membership, as per point 3 below, until at least one of the representatives of the organisation has attended the Orientation to ALTE Audit System session – failure to attend the ‘Orientation to the ALTE Audit System’ session will delay the process of applying for the ALTE audit, which is a pre-requisite to become an ALTE Full/Associate Member.

3)    Ansök om ALTE "Full"/"Associate" medlemskapsstatus (som godkänns av "Executive Committee")

Innan en organisation kan ansöka om ALTE "Full"/ "Associate" medlemskapsstatus, kommer "Executive Committee" att kontrollera att organisationen:

  • ha varit "Institutional Affiliate" i minst ett år;
  • ha betalat sin "Institutional Affiliate status" avgift;
  • ha varit med på minst två ALTE - evenemang under året innan ansökan (åtminstone ett av dem ska vara vid en ALTE mötekonferens;
  • att åtminstone en representant har deltagit i "‘Orientation to the ALTE Audit System’ session".

Tillsammans med "ALTE Membership application" formuläret (ges vid förfrågan av ALTE "Secretariat"), måste ansökan även innehålla ett formellt brev med avsiktsförklaring som skickas till ALTE "Secretary-General". Brevet ska vara underskrivet av ansvarig person vid organisationen. Brevet ska innehålla en avsiktförklaring till varför man vill bli ALTE "Full"/ "Associate" medlem, och innehålla följande information om de/det prov som ska graskas:

  • nivåer (till exempel A1/B2, etc.);
  • ett antal testtagare som tar dem;
  • vem som ansvar för dem och hur de administreras;
  • vilka statistiska analyser som används ;
  • om några nya prov planeras.

Som en nödvändig förutsättning för att bli ALTE "Full"/ "Associate" medlem, måste ni även intyga att er organisation har möjlighet att ingå avtal med organisationer i andra länder. Detta för att er organisation förväntas, som medlem av ALTE, att betala den årliga avgiften till ALTE och att dela ALTE:s förpliktelser.

Alla dokument kommer att granskas av ALTE "Executive Committee", antingen på ett av de årliga "Executive Committee" mötena eller via mejl. "Executive Committee" kommer att besluta om organisationen är lämplig att ansluta sig till ALTE som "Full"/ "Associate" medlem och genomgå en granskning.

Om ansökan godkänns av "Executive Committee", ska organisationen börja förbereda de dokument som krävs för att kunna bli granskade. ALTE "Secretariat" kan hjälpa till med detta. Det som kommer härnäst är allmän information om ALTE:s granskningssystem och några länkar till användbara dokument för att hjälpa organisationen att bekanta sig med ALTE:s granskningssystem..

4)    Ansök om och genomgå en ALTE granskning

En viktig del av ansökan att bli ALTE "Full"/ "Associate" medlem är att genomgå en ALTE - granskning.Detaljerad information om ALTE:s granskningsprocess och dess olika steg återfinns i ALTE "Procedures for Auditing". 

ALTE "Quality Assurance" checklists (finns i resurser) kan också vara till hjälp då den täcker in följande aspekter av prov:

Provkonstruktion

Testadministration

Rätta/bedöma, betygsättning och resultat

Testanalys och efterföljande provgranskning

Cjecklistan ovan kan användas som ett självbedömningsverktyg och rekommendationen är att alla organisationer fyller i den som tänker ansöka om en ALTE - granskning (information om den här delen återfinns i sektion fem i PFA dokumentet som nämnts tidigare.

5)    Bli en fullvärdig "Full"/ "Associate" ALTE - medlem

När en ALTE granskning avslutats med bedömningen "Resolved"/löst måste organisationen fullfölja alla rättsliga procedurer och underteckna "Deed of Adherence" för att officiellt bli ALTE "Full"/ "Associate" medlem. ALTE "Secretariat" kommer i förväg att ge detaljerad information om de rättsliga kraven och vilka dokument som behövs.

After signing the Deed of Adherence, the new ALTE Full/Associate Member is allocated a unique Q–mark reference and logo. This is the quality indicator which member organisations can use to show that their examinations have passed an ALTE audit. For full details on how the Q–mark can be used, please refer to the Q-Mark Guide.

Organisationen kommer sedan att bjudas in för att ge en kortare presentation om sin organisation på en efterföljande konferens. Presentationen kommer att hjälpa andra organisationer att bättre förstå hur den nya organisationen är uppbyggd och vilka slags prov ni arbetar med. Organisationen kommer även att behöva sätta ihop en kort beskrivning av organisationen som kommer att läggas upp på ALTE:s webbsida.

Den åriga kostnaden för ALTE "Full Members" är 2,250€, och för ALTE "Associate Members" 1,125€. ALTE:s årliga avgift betalas i januari och ALTE "Secretariat" skickar en faktura.

Kontakta ALTE "Secretariat" om du har några frågor denna process eller om några av stegen ovan(secretariat@alte.org).

Powered by Wild Apricot Membership Software